Betingelser per 01.01.2022. Disse erstatter alle eventuelle tidligere betingelser.


Løkka Lyd tar forbehold om endringer i pris dersom det ikke er samsvar mellom leietakers bestilling og de faktiske forhold/behov. Dette gjelder også endringer underveis i oppdragsperioden. 

Utleier forbeholder seg retten til å justere prisen dersom det viser seg at den forespeilede arbeidsmengden ikke stemmer.

Eventuelle utlegg som må gjøres av utleier faktureres fortløpende med mindre annet er avtalt.

All utleie skjer fra utleiers lokaler, med mindre annet er avtalt.

Dersom leietaker står for transport, skal transport foregå i egnet kjøretøy og på forsvarlig måte. Utleier påberoper seg retten til å underkjenne transportmiddel.

Utleies utstyr skal ikke transporteres uten tilhørende flighter.

Leietaker plikter å behandle leieobjektet og eiendommen for øvrig med aktsomhet. Leietaker plikter å erstatte all skade eller tap som blir påført av dem selv eller av andre som de gir adgang til leieobjektet eller eiendommen for øvrig. Dette gjelder også skade på andres eiendom grunnet bruk av utleiers utstyr.

Utleier har til enhver tid rett til å foreta inspeksjon av leieobjektet og kontrollere at leietakeren overholder sine
plikter i henhold til avtalen.

Muntlig og skriftlig bekreftelse av tilbud er bindende. Ved brudd på avtale/kansellering av oppdrag kan utleier fakturere inntil 20% av avtalt totalsum.


Ved brudd på avtale/kansellering senere enn 6 uker før prosjektets start, faktureres 50% av avtalt sum
 

Ved brudd på avtale/kansellering senere enn 14 dager før prosjektets start, faktureres 100% av avtalt sum
 


Endring av oppdragets gjennomføringsdato regnes som kansellering.

Utleier bærer intet ansvar eller risiko ved manglende eller forsinket levering som følge av forhold utenfor utleierskontroll. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til, naturkatastrofer, terror, streik eller annen arbeidskonflikt, mangelfull eller skadet infrastruktur og brann.

Leietaker skal stille med bærehjelp ved behov.

Leietaker plikter å dekke reise, kost og losji under hele oppdragets varighet. 


Våre teknikere skal ha enerom med eget bad.

Økonomiske utlegg i forbindelse med oppdraget utover det som er avtalt vil bli viderefakturert oppdragsgiver, med 20% påslag.

Arbeid utover det som er å anse som teknikers normalansvar og tid, vil bli fakturert som tillegg etter nærmere avtale. Eks: kjøring, turnéledelse, post-produksjon, etc.

Reisedager faktureres med 50% av avtalt honorar, dersom ikke annet er avtalt.


Hjemreisedag telles som en reisedag dersom ikke tekniker er i Oslo sentrum innen 12:00

Dersom det er feil på utstyret ved eller etter oppmontering skal utleier søke å rette opp i feilen så langt det lar seg gjøre innenfor det som må ansees for å være rimelig. 

Utleier er ikke ansvarlig for tap leietaker måtte få som følge av feil på utleiers utstyr som oppstår i leieperioden.

Vi leier ut vårt utstyr med forsikring - denne koster 5% av kontraktssummen og er obligatorisk, med mindre leietaker viser til egen forsikring.